پلمپ دفاتر قانونی

هر شخص تاجری و هر شرکت، موسسه و سازمانی که مشمول قوانین مالیات باشد، باید کلیه عملیات و مراودات مالی خود را در محل مناسبی که قانون تعیین نموده ثبت و نگهداری کند.

قانون برای ثبت و نگهداری مراودات مالی تجار، شرکت‌ها و موسسات، پلمپ دفاتر قانونی را تعیین کرده و آنها موظف هستند از سازمان امور مالیاتی پلمپ دفاتر قانونی خود را تحویل بگیرند.

دفاتر پلمپ به صورت دفتر کل و روزنامه می باشند که بر حسب کارکرد ۵۰ – ۱۰۰ – ۱۵۰ برگی می‌باشند.

در صورتی که شرکت فعالیتی هم نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند.

علت نامگذاری این دفاتر، به نام دفاتر پلمپ به این دلیل است که کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت‌ها پلمپ می‌شوند.

دفتر روزنامه چیست ؟

دفتر روزنامه، دفتری است که در آن ریز هزینه‌ها و سود و زیان به صورت روزانه وارد می‌شود.

دفتر کل چیست ؟

دفتر کل دفتری است که درآن ریز هزینه‌ها ی دفتر روزنامه به صورت هفتگی درآن وارد می‌شود.

نکته : دفاتر قانونی مورد تایید سازمان امور مالیاتی، دفاتری هستند که  مطابق مقررات مواد ۱۱و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ در اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور اقتصادی و دارایی پلمپ گردد.

چه زمانی باید جهت اخذ دفاتر اقدام نمود :

جهت اخذ دفاتر پلمپ شده هر سال، باید سال قبل از آن، در واقع  پیش از شروع سال مالی جدید، اقدام به دریافت دفاتر پلمپ شده نمود. برای مثال برای دریافت دفاتر پلمپ شده سال ۹۸ تا پایان اسفند سال ۹۷ باید اقدام نمود، مگر اینکه تمامی صفحات دفاتر، پیش از پایان سال مالی تمام شوند و نیاز به دفاتر جدید باشد که در اینصورت می‌توانند  دفاتر جدید  اخذ نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر :

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ” در دفترخانه اسناد رسمی یا توسط وکیل موسسه” تمامی اعضای شرکت
 2. اسکن روزنامه رسمی تاسیس
 3. اسکن روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 4. مهر شرکت


  دلایل رد دفاتر :

  ۱- استفاده از دفاتر سال‌های قبل

  ۲- ثبت هرگونه اطلاعات غیرواقعی

  ۳- ثبت نکردن فعالیت‌های مربوط به شعب یا شعبه شرکت

  ۴- صفحات بیش از حد سفید گذاشته شده و سفید ماندن تمام صفحات به منظور سوء استفاده

  ۵- عدم ثبت یک یا چند فعالیت

  ۶- تراشیدن، پاک کردن، محو کردن و مخدوش کردن مندرجات

  ۷- درصورتی که دفاتر از پلمپ خارج شده و فاقد یک یا چند برگ باشد

موارد کاربرد دفاتر پلمپ :

۱- ارایه اظهارنامه مالیاتی

۲- اخذ کارت بازرگانی

نکته : عدم ارائه دفاتر ، جریمه‌ای معادل ۲۰% مالیات و در صورت رد دفاتر جریمه‌ای معادل ۱۰% مالیات منظور خواهد شد.