تغییر حق امضای شرکت

تغییر حق امضای شرکت برای شرکت به این صورت است که صاحبان حق امضا، مجاز به امضا کردن اوراق تعهدآور شرکت مانند چک، سفته، برات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری هستند. حق امضا را می­توان در هر دو بخش (امضای اوراق تعهدآور و امضای اوراق عادی و اداری) منحصراً به یک نفر یا به دو شخص مستقل اعطا کرد. حتی می­توان در هریک از بخش­ها، این حق را به صورت مشترک به دو نفر داد تا اوراق را به صورت متفقاً امضا کنند.

هیئت مدیره، افراد دارای حق امضا را از بین اعضای هیئت مدیره، سهامداران، سهامدارانی که عضو هیئت مدیره هستند یا نمایندگان اشخاص حقوقی که سهامدار شرکت دیگری می‌­باشند؛ انتخاب می‌­کند. معمولاً حق امضای اوراق عادی به مدیرعامل و حق امضای اوراق تعهدآور به مدیرعامل و افراد مجاز دیگر داده می‌­شود.

به هرحال شرکت­‌ها پس از ثبت به اعمال یک سری تغییرات نیاز پیدا می‌­کنند. یکی از این تغییرات مجاز، تغییر حق امضای مجاز شرکت است. اعمال تغییر مذکور در حیطه اختیارات هم هیئت مدیره و هم مجمع عمومی فوق‌العاده است. هیئت مدیره و مجمع عمومی می‌­توانند حق امضا را از شخصی سلب و به شخص دیگری بدهند.

مدارک لازم برای تغییر حق امضای مجاز شرکت

  • تصویر مدارک شناسایی اعضای شرکت
  • تصویر آگهی تاسیس و روزنامه رسمی
  • تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت (در صورت وجود)

مراحل تغییر حق امضای مجاز شرکت

  • تنظیم صورت جلسه مبنی بر تغییر حق امضای مجاز شرکت
  • تکمیل فرم­‌های اداری مربوطه
  • ارائه مدارک و فرم‌­ها به اداره ثبت شرکت‌­ها
  • رفع ایرادهای وارد شده
  • تایید نهایی
  • صدور پیش آگهی تغییر حق امضای مجاز شرکت
  • انتشار آگهی مذکور در روزنامه رسمی