ثبت شرکت نسبی

شرکت نسبی یکی از انواع شرکت‌های اشخاص است و نیز شرکتی است تجاری. این نوع شرکت مختص به قانون ایران است و در کشورهای اروپایی شرکتی به نام شرکت نسبی وجود ندارد.

ماده ۱۸۳ قانون تجارت در بیان تعریف شرکت نسبی اشعار می‌دارد : ” شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌اند “.

شرکت نسبی را باید نزدیک‌ترین شرکت تجاری به شرکت مدنی دانست ، زیرا با اندک مسامحه می‌توان گفت : تنها وجه امتیاز این دو شرکت ، فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی است.

شرکت نسبی را وقتی می توان تشکیل شده نامید که همه سرمایه نقدی آن پرداخت شود و سهم الشرکه غیر نقدی آن تقویم و تسلیم شود.

نام شرکت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

برای ثبت شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی قانونگذار در ماده ۱۸۴ قانون تجارت مقرر کرده است: در نام شرکت نسبی عبارت “شرکت نسبی” و لاقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده، عبارتی مانند “وشرکا” یا “وبرادران” ضروری است. قید عبارت “شرکت نسبی” به اشخاص ثالث امکان می‌دهد که بدانند شرکای شرکت به نسبت سرمایه خود در پرداخت قروض شرکت مسئول‌اند.

تعداد شرکا برای ثبت شرکت نسبی

شرکت نسبی بین دو یا نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می‌شود و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته شده  طبق ماده ۱۸۳ قانون تجارت: «اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت داشته، مسئول تادیه قروض شرکت است».

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی

  1. یک نسخه‌ی مصدق از شرکت‌نامه
  2. یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (چنانچه وجود داشته باشد)