ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی که به فرانسه Socieie en nom collectif و به انگلیسی Partnership نامیده می‌شود کامل‌ترین نوع شرکت اشخاص است. ماده ۱۱۶ قانون تجارت شرکت تضامنی را به شرح زیر تعریف می‌کند: «شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.  اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث بی‌اثر خواهد بود». در ثبت شرکت تضامنی تمامی شرکا مسئول تعهدات شرکت می‌باشند، چه در انجام معامله شخصاً مداخله داشته باشند، یا نداشته باشند. بنابراین شرکت تضامنی بین اشخاصی تشکیل می‌شود که با یکدیگر شناسایی کامل داشته یا از یک خانواده باشند و معمولاً بین پدر و پسران یا برادران و بین دوستان نزدیک تشکیل می‌شود.

نام شرکت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

شرکت تضامنی دارای نام مخصوصی است که معرف مسئولیت شرکا و نوع شرکت است که به فرانسه Raison Sociale نامیده می‌شود. ماده ۱۱۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «در اسم شرکت تضامنی باید عبارت “شرکت تضامنی” و لاقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عباراتی از قبیل “وشرکا” یا “و برادران” قید شود».
ذکر نام شرکا در شرکت تضامنی از این لحاظ اهمیت دارد که معرف اشخاصی است که ضامن تعهدات شرکت می‌باشند هرقدر اعتبار اشخاص زیادتر باشد اعتبار شرکت نیز به همان نسبت بهتر خواهد بود. نام شرکت را نباید با نام تجارتی اشتباه نمود، زیرا شرکت تضامنی مانند هر تاجری ممکن است اسم تجارتی نیز داشته باشد.
نام تجارتی ممکن است نام انتخابی باشد.

تعداد شرکا برای ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی با حداقل دو نفر شریک که یکی از آن‌ها باید بالای ۱۸ سال داشته باشد تشکیل می‌گردد. شرکایی که زیر ۱۸ سال هستند فقط می‌توانند به عنوان شریک باشند و به عنوان مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره نمی‌توانند فعالیت داشته باشند.
برای ثبت شرکت تضامنی چنانچه تعداد شرکا بالغ بر ۱۲ نفر باشد باید هیئت نظار تشکیل داد، و هیات مزبور نیز حداقل سالی یکبار مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.

میزان سرمایه برای ثبت شرکت تضامنی

سرمایه شرکتها اصولاً به‌وجه رایج کشور تعیین می‌شود منتهی شرکا می‌توانند برای تامین سرمایه شرکت حصه خود را به صورت نقدی یعنی به پول یا به صورت غیرنقدی پرداخت کنند. در موردی که سرمایه شرکت نقداً پرداخت می‌شود احتساب آن به اشکال برنمی‌خورد ولی اگر شرکاء سرمایه غیر نقدی به شرکت تسلیم نماید سرمایه مزبور حتماً باید به پول تقویم شود.
قانون گذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت معین نکرده است و ماده ۱۱۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد». چون در شرکت تضامنی آنقدر که اعتبار شرکا اهمیت دارد سرمایه شرکت مورد توجه نیست قانون پرداخت تمام سرمایه شرکت را اجباری دانسته است و به این ترتیب مبلغ سرمایه که به شرکت تخصیص داده شده است از دارایی شرکا خارج گشته و وارد دارایی شرکت می‌شود و اهمیت این موضوع از این نظر است که در صورت ورشکستگی یکی از شرکا طلبکاران شرکت همواره بر طلبکاران شرکاء مقدم می‌باشند و در صورت انحلال شرکت بدواً باید تعهدات شرکت انجام گیرد و اگر چیزی باقی ماند بین طلبکاران شرکاء تقسیم شود، در صورتی که در مورد ورشکستگی شرکت تضامنی اگر دارایی شرکت کفاف انجام تعهدات را ننماید، طلبکاران شرکت برابر طلبکاران شریک در ورشکستگی شریک شرکت می‌نمایند. در ایران اخیراً معمول شده است که شرکا در موقع تاسیس شرکت در عوض پرداخت سرمایه سفته امضا می‌کنند و به حساب سرمایه به شرکت تحویل می‌دهند. این عمل کاملا مخالف مقررات و روح قانون است که صراحتاً مقرر می‌دارد که سرمایه تماماً باید تادیه شود و به نظر اینجانب مدیران و شرکایی که با دریافت سفته اعلام می‌دارند که تمامی سرمایه شرکت تادیه شده است از لحاظ جزایی قابل تعقیب می‌باشند و عمل آن‌ها مشمول کلاهبرداری و ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی است، چون مدیران و شرکا شرکت مردم را به امور غیرواقع امیدوار می‌کنند. به هرحال سرمایه شرکت حداقلی است که طلبکاران شرکت می‌توانند روی آن حساب کنند و معاملات شخصی شرکا تاثیری در آن ندارد و قبل از آنکه شرکا یا طلبکاران شرکا بتوانند از آن برداشتی نمایند باید تعهدات شرکت انجام پذیرد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی

  1. در مواردی که تعداد بیش از ۱۲ نفر نباشند کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت تمام شرکاء، مدیران و هیأت نظار
  2. اصل گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل
  3. تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز